Algemene Voorwaarden

Als klant gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden na bevesteging van uw reservatie/ boeking. Wij gaan er van uit dat u zich voldoende geïnformeerd hebt doormiddel van onderstaande door te lezen.

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst zijn alle werkopdrachten en overeenkomsten onderworpen aan hierna vermelde algemene voorwaarden:

Offertes

Offertes zijn vrijblijvend en blijven 30 dagen geldig na de offertedatum. Offerteprijzen kunnen wijzigen door een technische wijziging op vraag van de klant of, stijging van materialen bij onze leveranciers.

Goedkeuring

Voorafgaand het project, dient de klant het intake document te controleren en goed te keuren.

Klachten

Alle klachten, voor elke dienst of product, dienen binnen de vijf werkdagen na datum van factuur, per mail aan Bert’s Creations te worden meegedeeld. Buiten die termijn, kunnen geen klachten worden aanvaard.

Klachten betreffende facturen moeten ons binnen de vijf werkdagen na factuurdatum worden meegedeeld. Buiten die termijn, kunnen geen klachten worden aanvaard.

Bijkomende kosten

Naast de overeengekomen vergoeding kunnen bijkomende kosten in rekening worden gebracht (bv. transport, verzending, ...).

Meerwerk

Indien Bert’s Creations genoodzaakt is om meer of andere werken uit te voeren, zullen deze extra kosten worden aangerekend aan de klant op basis van het gebruikelijke tarief die Bert’s Creations hanteert.

Betalingsverplichting

De facturen zijn steeds betaalbaar ten laatste veertien dagen na factuurdatum op onze bankrekening. Na de vervaldatum zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsintresten verschuldigd van 1,5 % per maand met een minimum van 50,00 euro vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum vastgesteld op 125,00 euro.

Annulering feest door klant

Wanneer de klant de opdracht annuleert op minder dan zeven dagen voor aanvang van het project, dient hij de afgesproken vergoeding voor het feest en de reeds gemaakte kosten, te betalen.

Tijdens de boeking van een feest dient u steeds een voorschot van 50€ te betalen. Dit voorschot kan na annulatie enkel worden terugbetaald met geldige reden (ziekte, overleiden, lichamelijke klachten…) De geldige reden dient via een officieel document naar ons doorgemaild te worden. Enkel dan kan het voorshot worden terugbetaald.

Annulering springkasteel door de klant

Wanneer de klant de opdracht annuleert op minder dan 24 uur voor aanvang van de plaatsing, dient hij de afgesproken vergoeding te betalen.

Indien het weer ons niet toelaat om een springkasteel te plaatsen dan geven we ‘slecht weer’ garantie. Dat wil zeggen dat als het regent, felle wind… het springkasteel de dag zelf (6 uur voor het afgesproken uur van levering) kosteloos geannuleerd kan worden.

Annulering feest door Bert’s Creations

Indien de opdracht door Bert’s Creations wordt geannuleerd wegens een toerekenbare tekortkoming in de naleving van de algemene voorwaarden door de klant, is de klant gehouden tot betaling van de afgesproken vergoeding en de reeds gemaakte kosten.

Indien Bert’s Creations door onvoorziene omstandigheden het feest of verhuurde objecten moet annuleren, is deze niet verantwoordelijk voor daaruit voortvloeiende kosten. Bert’s Creations zal ten allertijden er alles aandoen om aan de wens van de klant te voldoen en indien nodig een gepaste oplossing te zoeken.

Annulering springkasteel/dome door Bert’s Creations

Indien Bert’s Creations merkt dat het weer het niet toelaat om het springkasteel/dome te plaatsen, Zal Bert’s Creations de klant tijdig op de hoogte houden dat de plaatsing niet kan doorgaan.

Indien Bert’s Creations tijdens aankomst op locatie merkt dat de locatie, ondergrond, omgeving… niet geschikt is voor plaatsing of niet veilig is, zal het volledige bedrag toch in rekening worden gebracht. Uiteraard kan het springkasteel/dome dan niet worden geplaatst.

Indien de Dome schade oploopt door de klant dient het volledige bedrag die de herstelling zou kosten (of indien herstelling niet meer lukt, nieuwe tent) volledig door de klant vergoed te worden.

Indien de Dome schade oploopt tijdens de verhuur periode zonder fout van de huurder, zullen alle kosten terugbetaald worden. Met uitzondering van het voorschot en verplaatsingskosten.

Schade aan een springkasteel

Bij de levering van een springkasteel geven we steeds een groot zeil mee. We geven mee aan de klant dat bij regen het springkasteel afgelaten moet worden. Daarna moet deze afgedekt worden met ons groot meegeleverd zeil.

Merken we bij ophaling dat het springkasteel nat is en afspraken niet nagekomen zijn, zal het huurbedrag van het springkasteel + verplaatsingskosten nogmaals aangerekend worden.

deze kosten worden in rekening gebracht voor alle werkuren tijdens het uitdrogen en reinigen van het springkasteel.

Deze kosten moeten ter plaatste betaald worden.

Is er schade aan een springkasteel door de klant, zullen ook deze kosten in rekening worden gebracht. De reparatiekosten zullen berekend worden binnen 14 dagen en daarna zal de klant de factuur doorgemaild krijgen. Deze dient binnen de 14 Dagen betaald te worden.

Schade/Fout of tekort

Indien er schade of een fout/tekort is bij de levering dient de consument dit te melden binnen de 5 dagen na aflevering van de goederen met duidelijk fotomateriaal en vermelding van ordernummer. Zonder deze informatie wordt geen gevolg gegeven aan een klacht.

Alle bedrukte artikelen dienen ook op juiste manier onderhouden te worden, als u de materialen fout wast, strijkt of droogt in de droogtrommel dan is dit volledig uw verantwoordelijkheid. Hebt u vragen in verband met onderhoud van uw bedrukte artikelen, dan kan u ons altijd contacteren per mail of gebruik onze WhatsApp knop.

Aansprakelijkheid

Bert’s Creations kan aansprakelijk gesteld worden voor:

  • Schade die voort vloeit uit zijn eigen opzettelijke of zware fout

De aansprakelijkheid zal in elke geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de waarde van het feest.

Bert’s Creations kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  • Voor onrechtstreekse schade algemeen of specifiek van welke aard dan ook

  • Misverstanden of fouten in de uitvoering van de opdracht als deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handeling van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, duidelijke en correcte briefing aan Bert’s Creations

  • Fouten door derden die door de klant zijn ingeschakeld

  • Gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsoffertes van toeleveranciers

Geen enkel gegeven of foto's van onze website mag gekopieerd of gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming.

Geen enkel product van onze webshop, sociale media of andere kanalen mag gekopieerd of gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Bert’s Creations. Indien onze producten toch gekopieerd of gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming zullen verdere stappen ondernomen en kosten in rekening worden gebracht.

Klantgegevens

Je gegevens worden bijgehouden in verschillende databases en worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. inactieve klantenaccounts verwijderen we na 7 jaar. We hanteren deze termijn omdat we conform fiscale wetgeving je betaalgegevens 7 jaar moeten bewaren. Daarna kunnen we de gegevens anoniem hanteren voor interne analyses.

Overmacht

Wanneer Bert’s Creations, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om het traject uit te voeren heeft Bert’s Creations het recht om de opdracht te annuleren door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant. Bert’s Creations zal in dat geval geen enkele schadevergoeding aan de klant verschuldigd zijn. Worden onder meer als geval van overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan transportmiddelen, tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen (bv. als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, staking, ...) en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij Bert’s Creations of bij één van zijn toeleveranciers.

Nietigheid

Wanneer één van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige clausules.

Bevoegde rechtbank

Wij menen dit, mits wederzijdse goede wil, alle geschillen in der minne kunnen geregeld worden. Bij gebrek hiervan zal dit door de Handelsrechtbank te Kortrijk beslecht worden. Enkel het Belgische recht is van toepassing.